Domosdoshmëria për blerje vendore ne ditët e CoVid19